Vårårsmöte 2022

Bästa medlemmar!

Under det senaste halvåret har det varit mycket turbulens både vad gäller banan och klubben. Redan i höstas fick vi lov att ändra strategi för banförbättringar genom att snabbt åtgärda dränering på 3 hål, i stället för att investera i långsiktiga banförbättringar pga det idoga regnandet under 2021 som orsakade att banan var stängd i nästan 30 dagar. Styrelsen plan att snabbt få i gång en fungerande kommittéverksamhet som kan jobba både kort- och långsiktigt fick läggas åt sidan till förmån för rekrytering av både ny klubb- och banchef. Det senaste som hänt är att vår ordförande Jan Malmberg kliver av sin post av personliga skäl och hög arbetsbelastning.

Bifogat till detta mail finner ni en kallelse till vårårsmötet som kommer äga rum kl.18.30 onsdagen den 27e april på Pelle Bergs Backe 3 i Falun. På detta möte kan vi redogöra mer i detalj vad som hänt och händer. Vi kommer också att presentera en reviderad budget eftersom förutsättningarna drastiskt ändrats sen höstårsmötet. Vi hoppas på stor uppslutning på mötet! Vi träffas för mingel 17.45 då ICA Supermarket Hedemora och ICA Supermarket Slätta bjuder på enklare förtäring.

Redan under den närmaste veckan kommer dock ett mail skickas ut med mer information angående kommittéverksamheten, och vi hoppas kunna presentera den nya klubbchefen inom kort.

Vi i Styrelsen hoppas att vi nu kan lägga alla problem bakom oss, och med er medlemmars hjälp skapa de bästa förutsättningar för den fina klubb som vi alla önskar. Tillsammans kan vi med gemensamma krafter, en positiv klubbkänsla med stark identitet, lyckas få ett bra resultat.

Vi hälsar dig varmt välkommen till årsmötet och hoppas att snart få se dig ute på klubben i vår

Styrelsen

 

——————————————————————————————————————————–

KALLELSE

Vårårsmöte Falun-Borlänge Golfklubb

Tid: onsdagen den 27 april 2022 kl 18.30

Plats: Pelle bergs backe 3, Falun

Förslag på ärenden vid mötet:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 6. Information om genomförd bolagsstämma i Falun Borlänge Golfklubb AB
 7. Styrelserapportering
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Förslag på ändring av stadgarna avseende:
   1. § 21, Ärende vid årsmöte
   2. §25 styrelsens sammansättning
  2. Revidering av verksamhetsplan och budget för 2022
  3. Ev inkomna motioner
 12. Fyllnadsval, styrelseledamot eller suppleant för tiden fram till höstårsmöte 2022
 13. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet

Handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga för samtliga medlemmar på klubbens web-plats fr o m 20 april samt i möteslokalen

Välkomna!

Styrelsen

ICA Supermarket Hedemora och ICA Supermarket Slätta bjuder på enklare förtäring i samband med minglet som startar 17.45

Vårårsmöte 2022
Gå till toppen