Kallelse höstårsmöte
Kallelse till höstårsmöte 2019 i Falun-Borlänge Golfklubb

Datum 20 november
Tid.18.00
Plats; Hemfosa Kvarnporten, Pelle Bergs Backe 3, Falun,

 


 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 4. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Resultatprognos 2019
 7. Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsinriktning och budgetram för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
  1. Val av ordförande I Falun Borlänge golfklubb – 1 år
  2. Val av 3 ledamöter till Falun Borlänge golfklubb – 2 år
  3. Val av två revisorer – 1 år
  4. Val av en ersättare till revisorerna – 1 år
 9. Val av två bolagsmän att företräda Falun Borlänge Golfklubb i samband med bolagsstämma i Falun Borlänge Golfklubb AB.
 10. Val av valberedning, ordförande och två ledamöter.
 11. Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem minst fyra veckor före mötet
 12. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får avgöras endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Falun 28 oktober 2019

Styrelsen Falun Borlänge GK

Kallelse höstårsmöte
Gå till toppen