Extra Höstårsmöte

Kallelse till extra höstårsmöte 2021 Falun-Borlänge Golfklubb

Onsdagen den 20 oktober kl 18:00

Mötet kommer att hållas via Teams varför anmälan ska göras till janmalmberg1952@gmail.com

Handlingar inför extra höstårsmötet återges nedan. Styrelsen i Falun Borlänge GK har utgjort valberedning under den tid vald valberedning saknats. Denna ordning är inte långsiktigt hållbar varför förslag till valberedning har tagits fram. Extra årsmöte behandlar endast denna punkt. Ordinarie höstårsmöte kommer att hållas senare och valberedningen ska ha rimlig tid att verka fram till höstårsmötet.


Föredragningslista

  1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
  4. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
  5. Fastställande av föredragningslista
  6. Val av valberedning bestående av ordförande och två ledamöter

Förslag till valberedning: Björn Karlsson ordförande, Bo Wickberg ledamot samt Joakim Jansson ledamot

Falun måndagen den 4 oktober 2021
Styrelsen Falun Borlänge GK

Extra Höstårsmöte
Gå till toppen